Chủ tịch tổng hôm nay đến nhà nhân viên chơi , không ngờ được nhân viên tiếp đã qua nồng nhiệt . Chắc tháng này cũng đến thăm nhà 1 lần quá