Cô cháu gái dưới quê lên , dì đã nhờ cô chăm sóc dượng mà dì không ngờ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén . Và rồi dượng và cháu làm tình mỗi ngày