Em thấy coi banh chứ hai đứa ở nhà với nhau thì làm gì cũng không cần mặc gì … hè rồi cởi hết cho nó thoáng …