Ngày xưa cứ nghĩ quốc tế thiếu nhi là ngày dành cho thiếu nhi . Bây giờ lớn rồi lại suy nghĩ là ngày chúng ta cùng nhau tạo ra thiếu nhi mới phải