Qua nhà thằng bạn thân thấy con ghệ nó tươi quá liền tìm cách tiếp cận em nó , không ngờ em ấy lại chịu đèn mình chứ ngu gì mà không chén