Đám bạn rũ chơi bữa cuối rồi chia tay nhau ai nấy tìm đường mưu sinh . Có đám bạn chất thế này thôi thì chơi thêm bữa nay nữa vậy