Lỡ bị bệnh mà có một phòng riêng như thế này và có những dịch vụ đặc biệt thế này thì còn gì bằng nữa . Đúng là chúng ta có tiền sẽ làm được gì gì không thế