Còn Tà Tưa phiên bản cô giáo San thì … phải xem mới biết. Chỉ có điều sau khi có món Tà Tưa em giai ngoan ngoãn vục đầu vào háng cô giáo San và cái kết là 3shot viên mãn, cô giáo San được thưởng thức đầy một miệng …