Buổi sáng tinh mơ chưa ăn gì mà cô người yêu quyết rũ như thế này thì nguyên ngày chỉ có nằm ở nhà địt và địt thôi chứ biết làm gì thêm bây giờ